Elgregionen TRÅ

www.elgregioentra.no

Vedtekter Elgregionen TRÅ

Vedtatt på konstituerende møte 22. november 2000. Endret på årsmøtet 2003 og 2007.

§ 1 Elgregionen

Elgregionen TRÅ er en overbygning av grunneierorganisasjoner i deler av kommunene Trysil, Rendalen og Åmot. Regionen søkes å innbefatte det område som den felles elgstammen bruker gjennom året. Ny kunnskap kan gjøre det nødvendig å justere regiongrensene.

Områdets yttergrenser framgår av vedlagte kart

§ 2 Formål og målsetting

Formålet med Elgregionen TRÅ er en felles enhetlig forvaltning av elgstammen i området for å komme frem til en sunn og stabil elgbestand med god alders- og kjønnsfordeling, og en optimal avkastning i forhold til områdets bæreevne og skader på skog og innmark.

Elgregionen skal:

a) Skaffe løpende informasjon om bestanden.

b) Utarbeide en overordnet driftsplan, herunder fastsette ønskelig nivå på bestanden og samordne avskytingsregler.

c) Drive informasjon mot myndigheter, jegere og rettighetshavere, og være et kontaktforum for saker som vedrører elgforvaltningen i området.

d) Iverksette viltstell- og skogskjøtseltiltak i samråd med grunneier, særlig langs trekkrutene og i vinterbeiteområdene

e) Skape en økonomi som gjør det mulig å drive elgregionen.

§ 3 Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Regnskapet forpliktes av styrets leder sammen med daglig leder/regnskapsfører.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i elgregionen skjer ved undertegning av innmeldingsskjema. Det går frem på innmeldingsskjemaet hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter. Medlemsavgiften er et beløp pr tildelt elg samme år. Medlemsavgiften betales inn til regionen innen 1.desember hvert år. Det enkelte medlem (viltstellområde, grunneierforening o.l.) har ansvar for å betale inn avgiften for sitt område. Avgiftens størrelse avgjøres av årsmøtet.

Medlemskapet bygger på de vedtekter som til enhver tid er gjeldende for regionen, og vedtak gjort i årsmøtet.

§ 5 Styre

Regionen ledes av et styre bestående av 6 styremedlemmer, hvorav 2 styremedlemmer fra Trysil, 2 styremedlemmer fra Rendalen og 2 styremedlemmer fra Åmot. Årsmøtet velger styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styrets medlemmer er tilstede, hvorav minst 1 fra hver kommune. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret velger eller engasjerer kasserer/forretningsfører, sekretær eller annen nødvendig hjelp.

Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, men slik at ett av styremedlemmene fra hver kommune er på valg ved loddtrekning etter regionens første driftsår.

Styret skal bl.a.

a) Lede regionens virksomhet i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets beslutning.

b) Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. Utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.

c) Legge frem forslag til årlig avskytning og flerårig driftsplan (ikke årlig) for regionen for behandling på årsmøtet.

d) Planlegge og koordinere skogskjøtsel- og viltstelltiltak i samråd med grunneier.

Det skal føres protokoll/møtebok fra styrets møter og forhandlinger.

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april. Alle medlemmer som har betalt medlemsavgiften siste år har rett til å delta på årsmøtet med inntil 2 stemmeberettigede representanter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Fullmakt på vegne av andre medlemmer godtas ikke.

Årsmøtet innkalles av styret.

Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig og minst 2 uker i forveien. Saksliste med årsmelding og regnskap vedlegges innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars.

Så lenge ikke annet er bestemt, skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. Gradert stemmerett brukes hvis minst 1 av medlemmene krever det, og det gis da en stemmeandel per påbegynte 10 000 da tellende areal.

Årsmøtet skal:

a) Velge ordstyrer

b) Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

c) Behandle styrets årsmelding

d) Behandle revidert regnskap

e) Behandle godtgjørelse til tillitsmenn

f) Behandle styrets forslag til årlig avskyting og driftsplan (ikke årlig) for elgregionen.

g) Fastsette avgiften pr tildelt dyr for kommende år.

h) Behandle styrets budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år

i) Foreta valg av styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder.

j) Behandle innkomne saker.

k) Velge valgkomite.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen til årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av de tilsluttede medlemmer, utfra stemmeandeler, forlanger det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte.

§ 7 Medlemmenes forhold til driftsplan og rapportering

Medlemmene skal:

a) Holde seg til overordnet driftsplan ved utarbeidelse årlig fellingsplan.

b) Rapportere løpende om forhold som har betydning for elgforvaltningen i de enkelte områdene. Herunder fellingsstatistikk, sett-elg-skjema o.l.

Frist for slik innrapportering er tre uker etter endt jakt.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer av vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Gyldig beslutning om vedtektsendring fattes med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte. Minst halvparten av stemmeberettigede må være tilstede. Møter ikke så mange kan forslaget vedtas på neste ordinære årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte, med vanlig flertall blant de fremmøtte.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av elgregionen kan besluttes med minst 2/3 flertall av årsmøtet etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvparten av de stemmeandelene må være tilstede. Møter ikke så mange, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende. Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. Ved oppløsning tilfaller regionens midler medlemmene i forhold til innbetalte avgifter de siste tre år.

§ 10 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig med ett års varsel. Før utmelding kan skje, må alle forpliktelser overfor elgregionen være oppfylt. Utmeldt medlem har ikke krav på eventuell andel av elgregionens fond eller midler.

§ 11 Tvister

Alle tvister mellom elgregionen og dens medlemmer om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter ved voldgift, dersom partene er enige om det.

Hvis ikke avgjøres tvister ved vanlige rettergangsregler.

22.11.2007.EHW.

Elgregionen TRÅ

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Åmot Kommune

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Trysil Kommune

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt